Analiza płynności

GPT-4 na podstawie książek Jerzego T. Skrzypka

1. Co to jest płynność finansowa?

2. Co to jest kapitał obrotowy?

3. Jakie jest najważniejsze źródło finansowania kapitału obrotowego?

4. Co to jest wskaźnik bieżącej płynności?

5. Jakie są składniki aktywów obrotowych?

6. Co to jest kapitał stały?

7. Co to jest kapitał obrotowy netto?

8. Jakie są składniki pasywów bieżących?

9. Jakie jest znaczenie wskaźnika płynności bieżącej dla firmy?

10. Co oznacza, jeśli wskaźnik płynności bieżącej jest poniżej 1?

11. Czym jest wskaźnik płynności natychmiastowej?

html Copy code

12. Jaką rolę pełni kapitał obrotowy w analizie płynności firmy?

13. Co to jest cykl konwersji gotówkowej?

14. Co to jest cykl konwersji zapasów?

15. Co oznacza pozytywna wartość kapitału obrotowego?

16. Czym jest rotacja kapitału obrotowego?

17. Jak oblicza się wskaźnik płynności szybkiej?

18. Czy wartość wskaźnika płynności szybkiej powinna przekraczać 1, aby firma była uważana za płynną finansowo?

19. Czym jest wskaźnik rentowności kapitału własnego?

20. Jakie jest idealne stosowanie wskaźnika dźwigni finansowej?